Vezetőképzés és támogatás

Célunk, praktikus eszközöket adni a programjainkon résztvevő vezetőknek a hatékony és eredményes vezetői működéshez, valamint fejleszteni a munkatársak kezeléséhez szükséges készségeket.
A vezetői kompetenciák fejlesztésének egészét lefedik leadership programjaink, valamint a támogató szemléletet és működést biztosító mentorképzésünk, mely a leghatékonyabb field coaching módszertan megismertetésére és elsajátítására épül. Fókuszban: elköteleződés - motiválás - delegálás - kommunikáció - konfliktuskezelés - empátia - tolerancia

Hisszük, hogy igazán eredményes vezetőnek nem elég csupán a funkcionális működésre koncentrálnia, azaz, hogy a felelősségi körébe tartozó feladatait elvégezze – elvégeztesse, és a folyamatok működjenek, hanem képesnek kell lennie arra, hogy az egész folyamatot megvalósító „erőforrásokat” optimálisan működtesse.
Tudjuk, hogy a sikeresen betöltött leader szerep eredménye a belső hatékonyság, a szabályozott, zökkenőmentes, hosszú távú belső működés, melynek legfontosabb erőforrása az ember, a munkatársai, és az azokból alkotott csoportok. A középvezetők szerepe kulcsfontosságú egy vállalat életében. Feladatuk a legtöbbet kihozni a rájuk bízott csapatból.
Ők azok, akik

 • felelősek a működés folyamatosságáért
 • a dolgozó munkatársaikkal végrehajtatják a felsővezetői terveket és
 • biztosítják a vállalat céljainak megvalósulását

Vezetőképzés - klasszikus programjaink

Motiváció és visszajelzés - teljesítménymenedzsment

A fluktuáció csökkentése és a hatékonyabb munkavégzés érdekében a középvezetőknek folyamatosan motiválniuk kell a beosztottjaikat. A hosszútávon magas teljesítmény érdekében szükséges, hogy a munkatársak elkötelezettek legyenek a feladat végrehajtása során. A motivációs készség fejlesztése segíti a vezetőt abban, hogy könnyen kitapasztalja, munkatársait mivel és hogyan lehet a legjobban motiválni. A professzionálisan felépített és kivitelezett visszajelzés motivációs és ösztönző eszköz. Jelentős szerepet kap a beosztott munkatársak jó teljesítményének fenntartásában és a működési hibák kiküszöböléséből adódó javulásban.
Az elköteleződés kialakítása és fenntartása egyszerre kívánja meg a kommunikációs technikák és a motivációs elméletek személyre szabott alkalmazásának a képességét.

Szoftverfejlesztő munkatársak megtartása

Gyakorlati útmutatót, segítséget, támogatást adunk a speciális terület vezetőinek abban, hogy mit tehetnek a pénzen túl azért, hogy megtartsák a legjobb munkatársaikat.

Változásmenedzsment

A hatékonyan működő közösségek tagjainak ismerniük kell a változások lélektanát, egyrészről, hogy képesek legyenek ők maguk minél elfogadóbbakká válni, másrészt, hogy értsék munkatársaik reakcióit és legyen eszközük, módszerük a természetes ellenállás leküzdésére.
Ahhoz, hogy az elfogadás magas szinten valósuljon meg, szükség van tiszta, érthető, elfogadható jövőkép megfogalmazására, kommunikálására. Ezt általában szervezeti szinten szoktuk érteni, de minden – akár a legkisebb – feladathoz képesnek kell lenni jövőképet felvázolni.

Problémamegoldás és döntéshozatal

A problémamegoldás a vezetői döntés területén a rosszul strukturált, eredeti, megoldatlan problémák megoldására irányul. A probléma nem azonos az elvégzésre váró rosszul strukturált feladattal. A jól vagy rosszul strukturált feladatok elvégzése nélkül nem működik egy szervezet sem. Azonban a bonyolult feladat még nem probléma. Jól strukturált helyzetekben rutin döntéseket hajtunk végre, míg a probléma helyzetek eredeti döntések meghozatalát teszik szükségessé.
A döntés se nem probléma, se nem feladat, hanem ítélet, választás két alternatíva között. A döntéshozó sohasem rendelkezhet minden speciális tudással, ami egy adott probléma megoldásához szükséges: vezetőként neki magának kell megkeresnie a speciális tudással bírókat.

Vezetői önismeret

Az önismeret fejlesztése nem egy önmagáért való cél, hanem valami érdekében, pl. hatékonyabb munkavégzés, készségfejlesztés érdekében történik, vagyis minden személyiségbeli változás kiindulópontja és eszköze. Az önismeret képessé teszi az embert arra, hogy hatékonyabban dolgozza fel a már rendelkezésre álló információkat. Önmaga megértése egymagában még senkit nem tesz hatékonnyá, de az önismeret mindenképpen előfeltétele az egyéni hatékonyságnak.
Ha megpróbáljuk önismeretünk hiányosságait fejleszteni, azzal azt a képességünket is erősíthetjük, hogy felelősséget vállalunk véleményünkért, tetteinkért, szándékainkért, azaz a saját nevünkben beszélünk. Az önismereti tréning segít abban, hogy pontosabbá váljon a saját magunkról kialakított képünk, továbbá felismerjük, hogy mik az okai énképünk és a mások által rólunk kialakított kép különbségének.

Helyzetfüggő vezetés

A helyzetfüggő vezetés (Situational Leadership by Ken Blanchard) az egyik leggyakorlatiasabb vezetési modell. Lényege, hogy a vezető egyik legfőbb tulajdonsága a rugalmasság: az adott helyzet (körülmények, feladat, szervezet stb.) és a munkatárs felkészültségi, érettségi szintjének megfelelő értékelése alapján a leginkább odaillő vezetési stílust kell, hogy alkalmazza.

Coaching szemléletű vezetés

A csoport teljesítménye az egyének teljesítményéből adódik össze, melyért a vezető személyes felelősséget vállal. A „Vezető, mint coach” szemléletmód egyrészt egységes elméleti keretet kínál a munkatársak támogatásához, másrészt megmutatja a személyre szabott fejlesztési lehetőségeket és azok gyakorlati alkalmazásának szempontjait.

Field Coaching, shadowing gyakorlati képzés

A vezetők egyik – egyre fontosabbá váló – szerepköre a támogató-fejlesztő vezetői szerep.
Ennek a szerepnek az egyik megnyilvánulása a Field Coaching keretében történő fejlesztés. Erre a szerepre készítjük fel a programban résztvevő vezetőket, amely önmagában is coaching módszertanra épül. A vezetői és coach kompetenciák fejlesztésével, gyakorlatban szerzik meg a résztvevők azt a tudást és jártasságot, amely szükséges a sikeres field coaching megvalósításához és a hatékonyan vezetett és módszeresen felépített coaching beszélgetéshez. Résztvevők: coach, coaching szerepet tanuló vezető-mentor és coacholt munkatárs(ak).

Idő, energia és feladatmenedzsment

Mihez kezdjek a naponta beérkező 200 e-maillel? Hogyan lehet a 24 órából 48-at csinálni? Hogyan húzzam meg a határt a munkaidőm és a magánéletem között? Milyen módon döntsem el, hogy a mai napra eső 10 tennivalóval mit tegyek?
Tréningük elméleti és gyakorlati segítséget, módszereket, eszközöket ad ahhoz, hogy a résztvevők képesek legyenek mindennapjaik során több eredményt elérni azáltal, hogy a figyelmüket olyan tevékenységekre fókuszálják, amik a hosszú távú eredményességhez fontosak, kapacitásukat növeljék, és mindeközben képesek legyenek feltöltődni. A program abban is segít, hogy azokkal a dolgokkal tudjunk foglalkozni, amelyekre van hatásunk, és arra is tippeket ad, hogy mit tehetünk azzal, aminek kontrollálása kívül esik a hatáskörünkön.

Stresszmenedzsment

Stresszt válthat ki a munkatársakban a monoton munka, a közös munkakörnyezet, a szoros határidők, amikor úgy érzik túlképzettek a munkakörhöz és nehezen illeszkednek a szervezetbe, ha tapasztalatlanok még (vezetőként) és nem bírnak a hirtelen rájuk nehezedő feladatokkal … és folytathatnánk. Ahhoz, hogy megtanuljuk a stressz helyzeteket megfelelően „menedzselni”, először azzal kell tisztában lennünk, hogy mi magunk hogyan reagálunk ezekben az esetekben. A következő lépésben lehet kidolgozni a megfelelő megküzdési módokat. A stresszel szembeni hatékony fellépés tehát saját magunk „átalakítása”, szemléletünk megváltoztatása, problémamegoldó képességünk fejlesztése.

Konfliktuskezelés és hatékony együttműködés

Ha mindig kitérsz, sokat veszíthetsz! Tudd meg, hogy mi mindent nyerhetsz a konfliktusok felvállalásával.
A vezetők szerepéből fakadóan gyakran és sokféle konfliktushelyzettel szembesülnek, sőt, akár gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, amelyben szükséges, hogy ők maguk kezdeményezzenek konfliktust. Éppen ezért a tréningen mind a konfliktus felismerésére, mind pedig kezelésére és kezdeményezésére vonatkozóan kapnak új információkat, valamint gyakorolhatják az újonnan elsajátítottakat a gyakorlatban.
Konfliktuskezelési módszerek és technikák megismerése és elsajátítása mellett a résztvevők beazonosítják saját konfliktuskezelési attitűdjüket.

Prezentációtechnika

'Mondd el, miről fogsz beszélni...!
Mondd el...!
Mondd el miről beszéltél...!"

Folyamat, hatáskeltési eszközök és technikák A-tól Z-ig!
Programunk támogatja a konkrét prezentációra való felkészülést is, de az elsajátított készségek, ismeretek összességében is hatnak a prezentációs készségekre.
A prezentáció nemcsak egy adott téma ismertetését jelenti (erre önmagában egy írásos anyag elkészítése és átadása is elegendő lenne), sokkal inkább egy téma, tartalom és ismeretanyag átadását úgy, hogy a bemutatás „hogyan”-ja segítse, hozzáadjon a megértéshez és a megjegyzéshez.

Mindfulness

Fogadjuk el a történéseket olyannak, amilyenek, és ne akarjuk őket olyanná tenni, ami az elképzeléseinknek alapvetően megfelelne. Kerüljünk közelebb a legbelső természetünkhöz, nem befolyásolva az agyunk által kreált gondolatokkal és érzelmekkel. Váljunk kiegyensúlyozottá, figyelmünket célzottan a jelen pillanatra és annak történéseire irányítva. Mindez tudatos választás, tiszta és őszinte önismeret alapjaira építve.

Asszertív kommunikáció

Az asszertivitás képesség arra, hogy úgy fejezzük ki magunkat és a jogainkat, hogy közben ne sértsük meg mások jogait. Nyílt, direkt és őszinte, „felnőtt” kommunikáció, ami a legjobb eszköz lehet munkahelyi konfliktusok megelőzésére vagy kialakult problémás helyzetek kezelésére. Az asszertív kommunikáció a magabiztosság érzését erősíti, és tiszteletet vált ki a többiek részéről, így növeli az esélyt az őszinte kapcsolatokra, ami az eredményes munkahelyi együttműködés alapfeltétele.
Ha asszertíven kommunikálunk, világosan és nyíltan azt kérjük, amit valóban szeretnénk, továbbá racionális érvekkel alátámasztva tudjuk elmagyarázni, hogy mi az oka a kérésünknek – mindezt anélkül, hogy az érzelmi befolyásolás eszközeit alkalmaznánk. Ha racionálisan tárgyalunk a másik féllel, azzal tiszteletet mutatunk a kettőnk közötti kapcsolat iránt.

 


 

Vezetői online támogató programok home office-ban

Hatékonyság növelés home office-ban

A coronavírus következtében rengeteg ember számára áttevődött a munkavégzés színhelye a saját otthonába. Ez még akár hatékonyság növekedéshez is vezethetne, ám sokszor inkább az ellenkezője következik be: van, aki a munkatársai nélkül kevésbé produktív, hiányoznak az ergonomikus feltételek vagy csak megfelelő eszközök, és a család többi tagja is otthonról kénytelen dolgozni, és a családos munkavállalóknál a gyerekek home school-ja is egy plusz teher lehet. A hatékony napszervezés ilyen körülmények között valóságos művészet. A munkáltatók elvárásai és a feladatok mennyisége ugyanakkor ritkán csökken: a megfelelő időgazdálkodás és a körülmények lehető legkedvezőbb kialakítása elemi érdekünk. Cél:

 • Otthoni lehetőségek az ergonómiára
 • Időbeosztás home office-ban
 • A fókuszálás elősegítése és a figyelem elterelődésének megelőzése
 • A motiváció megteremtése és fenntartása

Megvalósítás: online, max. 3 fős csoportok, 4 x 1,5 óra

Mentális egészségmegőrzés home office-ban

A vállalati egészségkultúra, azaz a wellbeing egyik meghatározó eleme a mentális egészség. A járvány hatására megváltozott munkakörülmények nagy hatással vannak a mentális egészségre, amely jelentősen kihat az érzelmekre, alkalmazkodó készségre és munkahelyi teljesítményre. A járvány által előidézett radikális változások (home office, gyerekeknél „home school”) bevezetése, a munka-magánélet egyetlen térbe való terelése, a bezártság / összezártság mindennapossá válása, a munka minőségi / mennyiségi változása, a külső személyes kapcsolódási lehetőségek korlátozottsága, a fizikai tevékenység csökkenése) mind arra sarkallnak, hogy új, vagy újra gondolt módon foglalkozzunk a testi-lelki jóllétünkkel. Cél:

 • Erőforrások keresése
 • Mit jelent a lélektani krízis, és honnan lehet felismerni?
 • Alapszabályok krízis állapotban
 • Az érzelmek tánca: mire számítsunk?
 • Az öngondoskodás fogalma és módjai
 • Megnyugtató, otthon végezhető gyakorlatok
 • A szorongás csökkentésének módjai

A megvalósítás: online, max. 3 fős csoportok, 4 x 1,5 óra

Megváltozott leadership home office-ban

A járvány hatására nem csak a vállalatok működése, hanem az ott dolgozó emberek korábbi munkavégzési szokásai, és magánélete is jelentős változásokon mentek keresztül. Mint minden változás, ez is komoly érzelmi hatásokkal jár. Sokan home office-ban kénytelenek dolgozni, ami van, aki számára áldás, és van, akinek átok. Ráadásul nem lehet tudni, hogy mennyi ideig marad fenn a jelenlegi állapot. A vezetőnek valószínűleg nem lett könnyebb dolga az emberek vezetésében, és olyan készségeket kell finomítania, amik most kulcskompetenciákká léptek elő: bizalom, empátia, problémamegoldó készség, negatív érzelmek és viselkedésbeli problémák kezelése, hiteles kommunikáció, visszajelzés. Cél:

 • Mit nyertünk és mit veszítettünk a változásokkal?
 • Áttekinteni a legfontosabb kihívásokat
 • Megérteni, hogy milyen specifikus igényeik, szükségleteik vannak a home office-ban dolgozó kollégáknak
 • Tudatosítani, hogy mik azok a kompetenciák, amiknek kiemelkedő jelentősége van a mostani helyzetben
 • Mindezt átfordítani cselekvésu tervbe
 • Végig gondolni, hogy mit tegyünk, és mit kerüljünk el vezetőként
 • Önbizalom növelés

A megvalósítás: online, max. 3 fős csoportok, 4 x 1,5 óra

Magánéleti problémák vezetői kezelése

Magánéleti változások, problémák mindenkinek az életében előfordulnak, a több hetes bezártság idején azonban hatványozódhatnak. Van, aki képes a magánéletét a munkahelyen (jelen esetben a home office-on) kívül hagyni, van, aki kifejezetten szeret ilyenkor munkába menekülni, mert elterelődik a figyelme, és van, aki nem tudja a határt meghúzni, így hatással vannak rá a magánéleti történések. A vezetőnek mindenképpen dolga van ezzel, nem tehet úgy, mintha semmi sem történt volna. Az ilyen helyzetek kezelésének módja nincs benne sem a munkaköri leírásokban, sem a viselkedési kódexben. Cél:

 • Tudatosítani az egyéni attitűdjeinket a munkatársaink nehéz magánéleti helyzeteivel szemben
 • Empátiát fejleszteni
 • Technikákat tanulni a hibák elkerülésére
 • Praktikus eszközöket tanulni a munkahelyi teljesítmény menedzseléséhez
 • Gyakorolni a nehéz magánéleti helyzetek kezelését vezetőként
 • saját esetekkel foglalkozni

A megvalósítás: online, max. 3 fős csoportok, 4 x 1,5 óra